رفتن به مطلب
انجمن پی سی دی
Feisal

مقایسه گرایش های ارشد صنایع

پست های پیشنهاد شده

گرایش مهندسی صنایع -صنایع :

می توان گ??ت مهمترین٬و پیچیده ترین امتحان ورودی کارشناسی ارشد متعلق به گرایش مهندسی صنایع_صنایع می باشد.دروسی که در این گرایش از دانشجویان امتحان گر??ته می شود نسبت به گرایش های دیگر برای دانشجویان صنایع تخصصی تر بوده و لذا دانشجویان صنایع از این جهت از دانشجویان رشته های دیگر جلوتر هستند ولی باید بگوییم سخت ترین امتحان ورودی مربوط به این گرایش می باشد.

??ارغ التحصیلان این گرایش توانایی کارهایی از قبیل مدلسازی ٬برنامه ریزی درپروژه های مختل??٬ بررسی مشکلات و ارائه بهترین الگوها در سازمان ها و کارخانه ها برای بهینه سازی مسائل مختل?? از قبیل انسان ٬مواد و ماشین آلات را دارا هستند.

آنها سعی می کنند ارتباط منطقی بین اجزاء انواع سیستمهای تولیدی و غیر تولیدی را جستجو کرده و بازدهی آنها را ا??زایش دهند. البته باید عرض کنیم که شاید این اهدا?? در مورد مهندسین صنایع در دوره کارشناسی (گرایش تولید صنعتی و گرایش تحلیل سیستم ها)نیز صادق باشد ولی دانشجویان در دوره کارشناسی ارشد سعی می کنند مطالب را بصورتی عمیقتر و تخصصی تر دنبال کنند.و مخصوصا با خواندن درس هایی که به برنامه ریزی و مسائل سیستماتیک مربوط می شود مدلسازی و ارائه الگوهای مناسب را در خود تقویت کنند.

گرایش مهندسی صنایع - مهندسی مالی

مهندسی مالی از شاخه های رشته مهندسی صنایع در گرایش مدیریت مهندسی در مقطع كارشناسی ارشد می باشد كه

از سال 1384 از طریق آزمون كارشناسی ارشد در كد رشته مهندسی صنایع-مهندسی صنایع و به عنوان شاخه ای جدا گانه

پذیرش آن شروع شده است. (در ادامه این شاخه را با نام رشته مهنسی مالی می شناسیم.)

دانشگاه هایی كه در حال حاضر در این رشته در كشور دانشجو می پذیرندشامل: دانشگاه صنعتی امیر كبیر(دانشكده مهندسی صنایع)، دانشگاه خواجه نصیر- دانشگاه علم و??رهنگ تهران - وابسته به جهاد دانشگاهی (گروه مستقل در دانشكدهتحصیلات تكمیلی به نام گروه مهندسی مالی و موسسه غیر انت??اعی غیردولتی رجاء قزوین می باشند.

این رشته تركیبی از ابزار های گوناگون همچون برنامه ریزی و مدل سازیریاضی( روش های سخت و نرم)، آمار، علوم كامپیوتر و كاربرد های آن درمباحث مالی، تئوری های اقتصادی و م??اهیم به روز بازار های پول(بانك) وسرمایه، بیمه، مدل های تصمیم گیری در بازار های مالی، مدل های اقتصادسنجی، الگو ها و مدل های تجارت الكترونیك و كاربرد ها ی آن در مباحثمالی و مدیریت سرمایه گذاری را به دانشجویان این رشته معر??ی می كند وآنها را برای ارائه خدمات كارشناسی در زمینه های مالی و سرمایه گذاری،موسسات مالی ، بیمه و صنعت آماده می نماید.

از قابلیت های مهم دانش آموختگان این رشته می توان به توانایی آنها در دركهمزمان م??اهیم صنعتی و م??اهیم مالی (با توجه تحصیلات دوره كارشناسیآنها كه مهندسی صنایع بوده) اشاره نمود. از این نكته هم نباید گذشت كهاین دانش آموختگان به علت پشتوانه تحصیلات ??نی خود از توانایی بالاتری دردرك مسائل كمی مانند ریاضی و م??اهیمی از این دست، در مقایسه با رشتههای مدیریتی مشابه برخوردارند.

ادامه تحصیل در ایران:

با وجود این كه دوره های دكتری مهندسی صنایع در كشور وجود دارد، امامتاس??انه هم اكنون امكان ادامه تحصیل در این شاخه خاص (مهندسیمالی) در ایران به علت نوپا بودن وجود ندارد. اما دانشجویان این رشته بهجهت گذراندن دوره كارشناسی ارشد در این رشته به راحتی می توانند دردوره های دكترای رشته های مهندسی صنایع (گرایش های دیگر) و مدیریتمالی شركت كرده و پذیر??ته شوند. به این نكته هم باید اشاره نمود به نظرمی رسد ??ارغ التحصیلان این رشته در صورت پذیرش در دوره دكتری با توجه به كمبود استاد در این رشته در ایران و با توجه به رشد سریع آن می توانندبه راحتی به عنوان هیات علمی جذب دانشگاه ها شوند. (به نظر می رسدمذاكراتی هم برای ایجاد مقطع دكتری این رشته به صورت پژوهش محور درحال انجام باشد كه امید است در آینده ای نزدیك به سرانجام برسد.)

گرایش مهندسی صنایع - سیستمهای اقتصادی و اجتماعی:

پیچیده ترین سیستم ها، سیستمهایی هستند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به انسان یا گروهی از انسانها مرتبط باشند. بدین جهت سیستمهای اجتماعی و اقتصادی که بطور مستقیم با انسان سرو کار دارند، از نظر تحلیل، پیش بینی ر??تار و کنترل جزو پیچیده ترین سیستمها دسته بندی می شوند. بطور کلی هد?? از بوجود آمدن رشته مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی، تربیت ا??راد یا ا??رادی است که بتوانند با ابزار و مدلهای مختل??، سیستمهای پیچیده را شناسایی، تحلیل ، پیش بینی و اصلاح کنند.

بطور کلی، دانشجویان این رشته با ابزارهای مختل??ی برای آنالیز سیستمهای مختل?? آشنا می شوند. بعنوان مثال می توان از تحقیق در عملیات و برنامه ریزی ریاضی، سیستمهای پیشر??ته غیر خطی و خطی و دینامیک، مدلهای رگرسیونی و اقتصاد سنجی، منطق ??ازی، شبکه های عصبی و ... نام برد. بعلاوه دانشجویان این رشته با مبانی اقتصاد خرد و کلان نیز علاوه بر اقتصاد سنجی آشنا می شوند.

ازآنجاکه این رشته در ایران، رشته تقریبا نوظهوری است، دانشکده ها و دانشگاههای مختل?? به سلیقه خود و بطور مت??اوت با این رشته برخورد می کنند. بعنوان مثال دانشکده اقتصاد دانشگاه شری?? و موسسه عالی پژوهش بیشتر گرایشات اقتصادی، دانشکده صنایع دانشگاه شری?? بیشتر گرایش تحقیق در عملیات و مدلسازی و دانشگاههای دیگر ایران نیز هرکدام بنابر قدرت هیات علمی خود بیشتر به گرایشات خاصی تکیه می کنند. با این حال جهت گیری کاملا به عهده خود دانشجو است که می تواند با انتخاب دروس اختیاری به سمت خاصی حرکت کند.

??ارغ اتحصیلان این رشته می توانند به عنوان مهندس صنایع در واحدهای تولیدی و کی??ی و خدماتی (خودرو سازی، شرکتهای ن??تی و ...) و یا بعنوان سیستم آنالیست در واحدهای مالی و بانکی و بیمه و وزارتخانه ها و ... ??عالیت کنند. از آنجاکه این رشته بسیار گسترده است، هرکس بنابر علاقه خود به سمت خاصی حرکت می کند و بدین جهت شغل آینده ??ارغ التحصیلان بیشتر به جهت گیری و حر??ه خودش باز می گردد.

بعلاوه ??ارغ التحصیلان این رشته امکان ادامه تحصیل در رشته های مختل?? مهندسی صنایع، اقتصاد و مدیریت و حتی در مواردی علوم کامپیوتر و علوم ریاضی را دارند.

قبولی در این رشته خیلی به رشته کارشناسی شخص مورد نظر بستگی نداشته و بیشتر از آن به نحوه مطالعه و علاقه داوطلبین بستگی دارد. لذا این امکان برای همه داوطلبان وجود دارد که صر??نظر از رشته تحصیلی خود در این رشته کاملا مو??ق باشند.

گرایش مهندسی صنایع - مدیریت سیستم وبهره وری:

همانطور که از نام این رشته پیدا است دانشجویان این رشته با یادگیری مسائلی از تل??یق بهینه عوامل انسانی و ??یزیکی در جهت تحقق هد??های مدیریتی و بهینه سازی گام برمی دارند اصولا از ??ارغ التحصیلان این گرایش انتظار می رود با بکارگیری دروسی که در دوره کارشناسی ارشد می خوانند بتوانند به مدیریت واحدهای صنعتی و همچنین تجزیه و تحلیل مسائل مدیریتی و نارسائی های سازمان ها بپردازند.دانشجویان این رشته با توجه به دروسی که در دوره کارشناسی ارشد می گذرانند و همچنین دروسی که در امتحان ورودی آن دانشجویان باید بلد باشند در مجموع بیشتر به درد ??ارغ التحصیلان رشته های ??نی (غیر صنایع) می خورد تا بتوانند علاوه بر جنبه های ??نی به مسائل مدیریتی و اقتصادی با دیدی در جهت بهبود بهره وری یک سازمان نگاه کنند.

همچنین ادامه تحصیل در این رشته ??رصت مغتنمی است تا دانش آموختگان رشته ریاضی کمی از روابط و ??رمولهای محض ریاضی ??ارغ شده و علم ریاضی را بصورت ابزاری موثر در حل مسائل مدیریتی اقتصادی و صنعتی بکار بندند و زمینه های جذب موثرتر در بازار کار را برای خویش ??راهم آورند.

ولی این گرایش از نظر اولویت چندان مناسب برای یک مهندس صنایع نیست زیرا صر?? نظر از دروسی که باید در کنکور ورودی امتحان دهد در مقطع ارشد دروسی را می خواند که خیلی از آنها را با کم وزیاد در دوره کارشناسی گذرانده است .

در ضمن تا چند سال پیش داوطلبان این رشته می بایست حداقل 3 سال سابقه کار در مدیریت پس از اخذ مدرک کارشناسی در واحدهای صنعتی می داشتند وبه هنگام قبولی در دانشگاه ارائه می نمودند که البته الان این محدودیت برداشته شده است

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...