رفتن به مطلب
انجمن پی سی دی

peyman5959

عضو
 • تعداد ارسال ها

  3
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 معمولی

درباره peyman5959

 • درجه
  �عالیت 0%
 1. peyman5959

  آموزش برنامه نویسی

  [h=1]آموزش برنامه نویسیراهنما گام به گام PHP و MYSQL:[/h][h=1][/h]Mysql پرطر??دارترین سیستم پایگاه داده متن باز است.[h=3]Mysql چیست؟[/h][h=3][/h]· سیستم پایگاه داده متن باز· مانند بیشتر سیستم های مدیریت پایگاه داده مدرن مبتنی بر مدل رابطه ای، RDBMS، است.· روی لینوکس، ویندوز، Netware، AIX و غیره اجرا می شود.· با زبانهایی مانند PHP به اسانی در دسترس است.[h=3]چرا Mysql؟[/h][h=3][/h]· پایگاه داده متن باز است.· کارایی و درجه اطمینان بالا· سهولت است??اده· دسترس پذیری زیاد(high-availability)· طراحی برنامه جامع· سهولت مدیریت· هزینه خیلی پایین خرید[h=3]نحوه دریا??ت[/h][h=3][/h]· برای دانلود به سایت رسمی ان mysql.com مراجعه کنید [h=2]اتصال به پایگاه داده[/h]در این بخش با تابع mysql_connect() آشنا می شویم. از این تابع برای اتصال به پایگاه داده Mysql است??اده می شود.ساختار تابع:[TABLE=align: left][TR][TD]1[/TD][TD]mysql_connect(host name, user name, password)[/TD][/TR][/TABLE]mysql_connect() در صورت مو??قیت true را بر می گرداند در غیر این صورت false را. مثال:[TABLE=align: left][TR][TD]01[/TD][TD]<?[/TD][/TR][TR][TD]02[/TD][TD=colspan: 2]//the example of MySQL database connection[/TD][/TR][/TABLE][TABLE=align: left][TR][TD]03[/TD][TD]//connect.php[/TD][/TR][TR][TD]04[/TD][TD=colspan: 2]$continued = mysql_connect("localhost","root","admin");[/TD][/TR][/TABLE][TABLE=align: left][TR][TD]05[/TD][TD]if ($continued) {[/TD][/TR][TR][TD]06[/TD][TD=colspan: 2] echo ("Connection is succeed")[/TD][/TR][/TABLE][TABLE=align: left][TR][TD]07[/TD][TD]} else {[/TD][/TR][TR][TD]08[/TD][TD=colspan: 2] echo ("Connection is fail")[/TD][/TR][/TABLE][TABLE=align: left][TR][TD]09[/TD][TD]}[/TD][/TR][TR][TD]10[/TD][TD=colspan: 2]?>[/TD][/TR][/TABLE] [h=2]ساخت پایگاه داده[/h]از تابع Mysql_create_db() برای ساخت پایگاه داده است??اده می کنیم. معمولا، پایگاه داده را در برنامه است??اده می کنیم و دارای یک یا چند جدول است.ساختار Mysql_create_db()[TABLE=align: left][TR][TD]1[/TD][TD]mysql_create_db("database")[/TD][/TR][/TABLE]??ایلی به نام Create.php داخل پوشه www بسازید و کد زیر را وارد کنید:[TABLE=align: left][TR][TD]01[/TD][TD]<?[/TD][/TR][TR][TD]02[/TD][TD=colspan: 2]//the example of making MySQL database[/TD][/TR][/TABLE][TABLE=align: left][TR][TD]03[/TD][TD]//create.php[/TD][/TR][TR][TD]04[/TD][TD=colspan: 2]$continued = mysql_connect("localhost","root","admin");[/TD][/TR][/TABLE][TABLE=align: left][TR][TD]05[/TD][TD]if($continued){[/TD][/TR][TR][TD]06[/TD][TD=colspan: 2] echo("Connection is succeed");[/TD][/TR][/TABLE][TABLE=align: left][TR][TD]07[/TD][TD]}else{[/TD][/TR][TR][TD]08[/TD][TD=colspan: 2] echo("Connection is fail");[/TD][/TR][/TABLE][TABLE=align: left][TR][TD]09[/TD][TD]}[/TD][/TR][TR][TD]10[/TD][TD=colspan: 2]$make = mysql_create_db("data_root");[/TD][/TR][/TABLE][TABLE=align: left][TR][TD]11[/TD][TD]if($make){[/TD][/TR][TR][TD]12[/TD][TD=colspan: 2] echo(" Database data_root succeeds in making");[/TD][/TR][/TABLE][TABLE=align: left][TR][TD]13[/TD][TD]}else{[/TD][/TR][TR][TD]14[/TD][TD=colspan: 2] echo(" Database data_root fails in making");[/TD][/TR][/TABLE][TABLE=align: left][TR][TD]15[/TD][TD]}[/TD][/TR][TR][TD]16[/TD][TD=colspan: 2]?>[/TD][/TR][/TABLE][h=2]ساخت جدول[/h]PHP تابع مخصوصی برای ساخت جدول با ??یلدهای معین ندارد. بنابراین برای ساخت جدول داده، از دستور برنامه پایگاه داده مانندMySQL است??اده می شود، این دستور با تابع mysql_query() اجرا می شود.برای مثال، پایگاه داده Employee برای یک د??تر را ساخته، یک جدول با ستون های employee number، employee name و employee address می سازیم.??ایلی به نام Create_table.php داخل www بسازید. کد زیر را در ان کپی کنید:[TABLE=align: left][TR][TD]01[/TD][TD]<?[/TD][/TR][TR][TD]02[/TD][TD=colspan: 2]//the example of making MySQL database table[/TD][/TR][/TABLE][TABLE=align: left][TR][TD]03[/TD][TD]//create_table.php[/TD][/TR][TR][TD]04[/TD][TD=colspan: 2]$continued = mysql_connect("localhost","root","admin");[/TD][/TR][/TABLE][TABLE=align: left][TR][TD]05[/TD][TD]if($continued){[/TD][/TR][TR][TD]06[/TD][TD=colspan: 2] echo("Connection is succeed");[/TD][/TR][/TABLE][TABLE=align: left][TR][TD]07[/TD][TD]}else{[/TD][/TR][TR][TD]08[/TD][TD=colspan: 2] echo("Connection is fail");[/TD][/TR][/TABLE][TABLE=align: left][TR][TD]09[/TD][TD]}[/TD][/TR][TR][TD]10[/TD][TD=colspan: 2]$make = mysql_create_db("employees");[/TD][/TR][/TABLE][TABLE=align: left][TR][TD]11[/TD][TD]if($make){[/TD][/TR][TR][TD]12[/TD][TD=colspan: 2] echo(" Employees database succeeds in making");[/TD][/TR][/TABLE][TABLE=align: left][TR][TD]13[/TD][TD]}else{[/TD][/TR][TR][TD]14[/TD][TD=colspan: 2] echo(" Employees database fails in making");[/TD][/TR][/TABLE][TABLE=align: left][TR][TD]15[/TD][TD]}[/TD][/TR][TR][TD]16[/TD][TD=colspan: 2]$order1 = "CREATE TABLE data_employees[/TD][/TR][/TABLE][TABLE=align: left][TR][TD]17[/TD][TD] ([/TD][/TR][TR][TD]18[/TD][TD=colspan: 2] employees_number int(10)AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,[/TD][/TR][/TABLE][TABLE=align: left][TR][TD]19[/TD][TD] name char(100),[/TD][/TR][TR][TD]20[/TD][TD=colspan: 2] address varchar(255)[/TD][/TR][/TABLE][TABLE=align: left][TR][TD]21[/TD][TD] )";[/TD][/TR][TR][TD]22[/TD][TD=colspan: 2]$make_table = mysql_db_query("employees",$order1);[/TD][/TR][/TABLE][TABLE=align: left][TR][TD]23[/TD][TD]if($make_table){[/TD][/TR][TR][TD]24[/TD][TD=colspan: 2] echo(" Table data_employees succeeds in making");[/TD][/TR][/TABLE][TABLE=align: left][TR][TD]25[/TD][TD]}else{[/TD][/TR][TR][TD]26[/TD][TD=colspan: 2] echo(" Table data_employees fails in making");[/TD][/TR][/TABLE][TABLE=align: left][TR][TD]27[/TD][TD]}[/TD][/TR][TR][TD]28[/TD][TD=colspan: 2]?>[/TD][/TR][/TABLE][h=2]برای یادگیری برنامه نویسی PHPودیگر زبانهای برنامه نویسی به سایت زیر رجوع کنید:آموزش برنامه نویسینوع داده ??یلد ها[/h][h=3]نوع داده عددی[/h][h=3][/h][TABLE=align: left][TR][TD]نوع داده[/TD][TD]Gyration assess[/TD][/TR][TR][TD]TINYINT[/TD][TD](-128) - 127 or 0 - 255[/TD][/TR][TR][TD]SMALLINT[/TD][TD](-32768) - 32767 or 0 - 65535[/TD][/TR][TR][TD]MEDIUMINT[/TD][TD](-8388608) - 8388607 or 0 - 16777215[/TD][/TR][TR][TD]INT[/TD][TD](-2147683648) - 2147683647 or 0 - 4294967295[/TD][/TR][TR][TD]BIGINT[/TD][TD](-9223372036854775808) - 9223372036854775807 or 0 - 18446744073709551615[/TD][/TR][TR][TD]FLOAT(X)[/TD][TD](-3.402823466E+38) - (-1.175494351E-38), 0, and 1.175494351E-38 - 3.402823466E+38.[/TD][/TR][TR][TD]FLOAT[/TD][TD]The same as above[/TD][/TR][TR][TD]DOUBLE[/TD][TD](-1.7976931348623157E+308) - (-2.2250738585072014E-308), 0, and 2.2250738585072014E-308 - 1.7976931348623157E+308[/TD][/TR][/TABLE] میزان حا??ظه مورد نیاز متغیر ها در جدول زیر امده است:[TABLE=align: left][TR][TD]نوع داده[/TD][TD]حا??ظه مورد نیاز[/TD][/TR][TR][TD]TINYINT[/TD][TD]1 byte[/TD][/TR][TR][TD]SMALLINT[/TD][TD]2 bytes[/TD][/TR][TR][TD]MEDIUMINT[/TD][TD]3 bytes[/TD][/TR][TR][TD]INT[/TD][TD]4 bytes[/TD][/TR][TR][TD]INTEGER[/TD][TD]4 bytes[/TD][/TR][TR][TD]BIGINT[/TD][TD]8 bytes[/TD][/TR][TR][TD]FLOAT(X)[/TD][TD]4 ifX <=24 or 8 if 25 <=X <=53[/TD][/TR][TR][TD]FLOAT[/TD][TD]4 bytes[/TD][/TR][TR][TD]DOUBLE[/TD][TD]8 bytes[/TD][/TR][TR][TD]DOUBLE PRECISION[/TD][TD]8 bytes[/TD][/TR][TR][TD]REAL[/TD][TD]8 bytes[/TD][/TR][TR][TD]DECIMAL(M,D)[/TD][TD]M+2 bytes if D>0, M+1 bytes if D=0(D+2, if M)<>[/TD][/TR][TR][TD]NUMERIC(M,D)[/TD][TD]M+2 bytes if D>0, M+1 bytes if D=0(D+2, if M)<>[/TD][/TR][/TABLE][h=3]نوع داده رشته ای[/h][h=3][/h][TABLE=align: left][TR][TD]نوع داده[/TD][TD]Gyration assess[/TD][/TR][TR][TD]CHAR[/TD][TD]1-255 character[/TD][/TR][TR][TD]VARCHAR[/TD][TD]1-255 character[/TD][/TR][TR][TD]TINYLOB, TINYTEXT[/TD][TD]1-255 character[/TD][/TR][TR][TD]BLOB, TEXT[/TD][TD]1-65535 character[/TD][/TR][TR][TD]MEDIUMLOB, MEDIUMTEXT[/TD][TD]1-16777215 character[/TD][/TR][TR][TD]LONGLOB, LONGTEXT[/TD][TD]1-4294967295 character[/TD][/TR][TR][TD]ENUM('element1','element2',...)[/TD][TD]Maximal 65535 character[/TD][/TR][TR][TD]SET('element1','element2',...)[/TD][TD]Maximal 64 element[/TD][/TR][/TABLE]میزان حا??ظه مورد نیاز:[TABLE=align: left][TR][TD]نوع داده[/TD][TD]حا??ظه مورد نیاز[/TD][/TR][TR][TD]CHAR(M)[/TD][TD]M bytes, 1 <=M <=255[/TD][/TR][TR][TD]VARCHAR(M)[/TD][TD]L+1 bytes, L <=M and 1 <=M <=255[/TD][/TR][TR][TD]TINYLOB, TINYTEXT[/TD][TD]L+1 bytes, L <2^8[/TD][/TR][TR][TD]BLOB, TEXT[/TD][TD]L+2 bytes, L<2^16[/TD][/TR][TR][TD]MEDIUMLOB, MEDIUMTEXT[/TD][TD]L+3 bytes, L<2^24[/TD][/TR][TR][TD]LONGBLOB, LONGTEXT[/TD][TD]L+4 bytes, L<2^32[/TD][/TR][TR][TD]ENUM('element1','element2',...)[/TD][TD]1 or 2 bytes, depend to the number of element[/TD][/TR][TR][TD]SET('element1','element2',...)[/TD][TD]1, 2, 3, 4 or 8 bytes, depend to the number of element[/TD][/TR][/TABLE] [h=3]نوع داده تاریخ[/h][h=3][/h][TABLE=align: left][TR][TD]نوع داده[/TD][TD]Gyration assess[/TD][/TR][TR][TD]DATETIME[/TD][TD]'1000-01-01 00:00:00' to '9999-12-31 23:59:59'[/TD][/TR][TR][TD]DATE[/TD][TD]'1000-01-01' to '9999-12-31'[/TD][/TR][TR][TD]TIMESTAMP[/TD][TD]'1970-01-01 00:00:00' - 2037[/TD][/TR][TR][TD]TIME[/TD][TD]'-838:59:59' to '838:59:59'[/TD][/TR][TR][TD]YEAR[/TD][TD]1901 - 2155[/TD][/TR][/TABLE]میزان حا??ظه مورد نیاز: [TABLE=align: left][TR][TD]نوع داده[/TD][TD]حا??ظه مورد نیاز[/TD][/TR][TR][TD]DATE[/TD][TD]3 bytes[/TD][/TR][TR][TD]DATETIME[/TD][TD]8 bytes[/TD][/TR][TR][TD]TIMESTAMP[/TD][TD]4 bytes[/TD][/TR][TR][TD]TIME[/TD][TD]3 bytes[/TD][/TR][TR][TD]YEAR[/TD][TD]1 bytes[/TD][/TR][/TABLE] [h=2]درخواست های Mysql[/h]PHP برای کار با داده پایگاه داده تابع خاصی را ارائه نداده است. بنابراین باید از دستورات Mysql است??اده کرد. برای انجام عملیات های داده ای این کارها را باید انجام دهید:1. به پایگاه داده متصل شوید.2. با است??اده از تابع mysql_query() دستور Mysql را اجرا کنید. با است??اده از توابع mysql_fetch_array()،mysql_fetch_row() و mysql_num_rows نتیجه را پردازش کنید.[h=3]ا??زودن داده[/h][h=3][/h]برای ا??زودن داده به پایگاه داده از این دستور است??اده کنید:INSERT INTO nama_table (field1,field2,...) VALUES ('data1','data2',...)اگر پارامتر های ??یلد مشخص نشود، تعداد داده های ورودی باید با تعداد ستون های جدول یکی باشد.مثال[TABLE=align: left][TR][TD]01[/TD][TD]<?[/TD][/TR][TR][TD]02[/TD][TD=colspan: 2]//the example of inserting data[/TD][/TR][/TABLE][TABLE=align: left][TR][TD]03[/TD][TD]//data_insert.php[/TD][/TR][TR][TD]04[/TD][TD=colspan: 2]mysql_connect("localhost","root","admin");//database connection[/TD][/TR][/TABLE][TABLE=align: left][TR][TD]05[/TD][TD]mysql_select_db("employees");[/TD][/TR][TR][TD]06[/TD][TD=colspan: 2]$order = "INSERT INTO data_employees[/TD][/TR][/TABLE][TABLE=align: left][TR][TD]07[/TD][TD=colspan: 2] (name, address)[/TD][/TR][TR][TD]08[/TD][TD] VALUES[/TD][/TR][/TABLE][TABLE=align: left][TR][TD]09[/TD][TD] ('H.R. Dian',[/TD][/TR][TR][TD]10[/TD][TD=colspan: 2] 'Jl. Raya Baru KOTABARU')";[/TD][/TR][/TABLE][TABLE=align: left][TR][TD]11[/TD][TD]//inserting data order[/TD][/TR][TR][TD]12[/TD][TD=colspan: 2] [/TD][/TR][/TABLE][TABLE=align: left][TR][TD]13[/TD][TD=colspan: 2]//declare in the order variable[/TD][/TR][TR][TD]14[/TD][TD]$result = mysql_query($order);[/TD][/TR][/TABLE][TABLE=align: left][TR][TD]15[/TD][TD]if($result){[/TD][/TR][TR][TD]16[/TD][TD=colspan: 2] echo(" Input data is succeed");[/TD][/TR][/TABLE][TABLE=align: left][TR][TD]17[/TD][TD]}else{[/TD][/TR][TR][TD]18[/TD][TD=colspan: 2] echo(" Input data is fail");[/TD][/TR][/TABLE][TABLE=align: left][TR][TD]19[/TD][TD]}[/TD][/TR][TR][TD]20[/TD][TD=colspan: 2]?>[/TD][/TR][/TABLE][h=3]تابع mysql_fetch_row()[/h][h=3][/h]تابع mysql_fetch_row() داده را از متغیر $result خط به خط می گیرد. اولین خروجی بالاترین خط است. داده ای که این تابع بر می گرداند به صورت آرایه است به طوری که عناصر آرایه همان ??یلد های جدول داده هستند.[h=3]تابع mysql_fetch_array()[/h][h=3][/h]علاوه بر تابع mysql_fetch_row()، می توان از تابع mysql_fetch_array() هم است??اده کرد. همانند تابع mysql_fetch_row()این تابع هم یک خط داده را می خواند.ت??اوت دو تابع در این است که نتایج بازگشتی با mysql_fetch_array() به صورت آرایه associative است.[h=3]ویرایش داده[/h][h=3][/h]برای ویرایش داده از دستور زیر می توان است??اده کرد:[TABLE=align: left][TR][TD]1[/TD][TD=colspan: 2]UPDATE name_table SET field1=new_value, field2=new_value, ...[/TD][/TR][TR][TD]2[/TD][TD]WHERE condition1,condition2, ...[/TD][/TR][/TABLE][h=3]حذ?? داده[/h][h=3][/h]برای حذ?? داده از دستور زیر است??اده می شود:DELETE FROM name_table WHERE condition1,condition2,...[h=3]اضا??ه کردن ستون به جدول[/h][h=3][/h]با دستور زیر می توان ستون هایی را به جدول اضا??ه کرد:ALTER TABLE table_name ADD field_name field_type field_attribute [h=3]ویرایش ستون ها جدول[/h][h=3][/h]گاهی نیاز است مثلا ستون از نوع char به varchar تبدیل شود و یا طول ستونی با اندازه 50 باید به 100 تغییر کند. برای این منظور از دستور زیر است??اده می شود:ALTER TABLE table_name MODIFY field_name field_type field_attributeمثال: نوع داده ستون position را تغییر می دهیم:[TABLE=align: left][TR][TD]01[/TD][TD]<?[/TD][/TR][TR][TD]02[/TD][TD=colspan: 2]//the example of changing MySQL database field table[/TD][/TR][/TABLE][TABLE=align: left][TR][TD]03[/TD][TD=colspan: 2]//change_field.php[/TD][/TR][TR][TD]04[/TD][TD] [/TD][/TR][/TABLE][TABLE=align: left][TR][TD]05[/TD][TD]//database connection[/TD][/TR][TR][TD]06[/TD][TD=colspan: 2]mysql_connect("localhost","root","admin");[/TD][/TR][/TABLE][TABLE=align: left][TR][TD]07[/TD][TD=colspan: 2]mysql_select_db("employees");[/TD][/TR][TR][TD]08[/TD][TD] [/TD][/TR][/TABLE][TABLE=align: left][TR][TD]09[/TD][TD=colspan: 2]$order1 = "ALTER TABLE data_employees MODIFY position char(50)";[/TD][/TR][TR][TD]10[/TD][TD]$add_field = mysql_db_query("employees", $order1);[/TD][/TR][/TABLE][TABLE=align: left][TR][TD]11[/TD][TD]if ($add_field){[/TD][/TR][TR][TD]12[/TD][TD=colspan: 2] echo (" Field position succeeds in adding");[/TD][/TR][/TABLE][TABLE=align: left][TR][TD]13[/TD][TD]}else{[/TD][/TR][TR][TD]14[/TD][TD=colspan: 2] echo (" Field position fails in adding");[/TD][/TR][/TABLE][TABLE=align: left][TR][TD]15[/TD][TD]}[/TD][/TR][TR][TD]16[/TD][TD=colspan: 2]?>[/TD][/TR][/TABLE][h=3]حذ?? ستون از جدول[/h][h=3][/h]برای حذ?? ستون از جدول:ALTER TABLE table_name MODIFY field_name field_type field_attributeبرای مثال ستون position را حذ?? می کنیم:[TABLE=align: left][TR][TD]01[/TD][TD]<?[/TD][/TR][TR][TD]02[/TD][TD=colspan: 2]//the example of deleting MySQL database field table[/TD][/TR][/TABLE][TABLE=align: left][TR][TD]03[/TD][TD]//delete_field.php[/TD][/TR][TR][TD]04[/TD][TD=colspan: 2]mysql_connect("localhost","root","admin");//database connection[/TD][/TR][/TABLE][TABLE=align: left][TR][TD]05[/TD][TD]mysql_select_db("employees");[/TD][/TR][TR][TD]06[/TD][TD=colspan: 2]$order1 = "ALTER TABLE data_employees DROP position";[/TD][/TR][/TABLE][TABLE=align: left][TR][TD]07[/TD][TD=colspan: 2]$add_field = mysql_db_query("employees", $order1);[/TD][/TR][TR][TD]08[/TD][TD]if ($add_field){[/TD][/TR][/TABLE][TABLE=align: left][TR][TD]09[/TD][TD=colspan: 2] echo (" Field position succeeds in deleting");[/TD][/TR][TR][TD]10[/TD][TD]}else{[/TD][/TR][/TABLE][TABLE=align: left][TR][TD]11[/TD][TD=colspan: 2] echo (" Field position fails in deleting");[/TD][/TR][TR][TD]12[/TD][TD]}[/TD][/TR][/TABLE][TABLE=align: left][TR][TD]13[/TD][TD]?>[/TD][/TR][/TABLE]
 2. peyman5959

  Asp.net چیست؟

  ASP.NET نسل بعدی Active Server Pages يا ASP است که توسط شرکت ميکروسا??ت ارائه شده است. اين محصول توسط ميکروسا??ت بعنوان شاخص اصلی ??ناوری در ساخت سايتهای وب در نظر گر??ته شده است. با است??اده از ASP.NET می توان هم اينترانت کوچک يک شرکت را ساخت و هم يک سايت وب تجاری خيلی بزرگ را طراحی و پياده سازی نمود. مهمترين نکاتی که در طراحی اين محصول در نظر گر??ته شده است راحتی است??اده و بالا بودن کارائی و قابليت آن می باشد. در زير برخی ويژگيهای ASP.NET را بررسی می کنيم. • ص??حات ASP.NET کامپايل می شوند. هنگامی که يک ص??حه ASP.NET برای اولين بارتوسط يک مراجعه کننده به سايت ??راخوانی می شود، آن ص??حه ابتدا کامپايل شده و بر روی سرور نگهداشته می شود و در ??راخوانی های بعدی از آن است??اده می شود. اين بدين معنی است که ص??حات ASP.NET خيلی سريع اجرا می شوند. • ص??حات ASP.NET با ابزارهای روی سرور ساخته می شوند. با ابزارهای موجود در ASP.NET می توان ص??حات پيچيده وب را براحتی طراحی نمود. بعنوان مثال با است??اده از ابزار DataGrid می توان به آسانی داده های موجود در يک بانک اطلاعاتی را تحت وب نمايش داد. • مجموعهASP.NET عضوی از بدنه NET. است. بدنه NET. دارای بيش از ۴۵۰۰ کلاس آماده جهت است??اده در ASP.NET است. اين کلاس ها تقريبا هر نيازی را در برنامه نويسی برآورده می کنند. بعنوان مثال از اين کلاس ها می توان جهت توليد تصاوير بر حسب تقاضا، به رمز درآوردن يک ??ايل و يا ارسال يک نامه است??اده کرد. مقايسه ASP.NET و ASP کلاسيک ASP.NET نسل بعدی ASP يا ASP کلاسيک است. اما اين يک پيشر??ت تکاملی است بطوريکه اين دو ??ناوری تقريبا از يکديگر مت??اوتند. ص??حات ASP با زبان های دستورالعمل نويسی مانند VBScript يا JScript ايجاد می شوند اما در ASP.NET ما يک ??رايند کامل برنامه نويسی با زبانهای Visual Basic يا #C (سي-شارپ تل??ظ شود) داريم. همچنين در ASP کلاسيک تنها پنج کلاس استاندارد (Request, Response, Application Session, Server) وجود دارد حال آنکه در ASP.NET می توان از بيش از ۴۵۰۰ کلاس استاندارد موجود در بدنه NET. بهره جست.همچنين عليرغم قدرت و امکانات زياد و متعدد ASP.NET، است??اده از آن در مقايسه با ASP کلاسيک بسيار آسانتر است. بعنوان مثال با است??اده از چند ابزار در يک ص??حه ASP.NET می توان يک ص??حه بسيار پيچيده HTML بدست آورد که ساخت آن در ASP کلاسيک ممکن است نياز به چند روز کار داشته باشدزبانهای برنامه نويسی در ASP.NET شما در ASP.NET می توانيد از هر زبان برنامه نويسی که با بدنه NET. سازگار باشد است??اده کنيد. اين زبانها عبارتند از Visual Basic.NET و #C و JScript.NET . اين بدين معنی است که شما جهت نوشتن برنامه در ASP.NET نياز به ??راگيری زبان جديدی نداريد و اگر يکی از زبانهای ويژوال بيسيک يا ++C يا جاوا را می دانيد هم اکنون می توانيد در ASP.NET برنامه بنويسيد.از طر?? ديگر تعدادی زبانهای ديگر توسط بعضی از شرکتهای ??عال در اين زمينه به مجموعه زبانهای استاندارد ASP.NET ا??زوده شده است. بعنوان مثال اگر مايل باشيد حتی می توانيد از PERL و COBOL هم در ASP.NET است??اده کنيد. ابزارهای ASP.NET سالهاست که برنامه نويسان ويژوال بيسيک جهت ساخت ??رم های خود از ابزارهای ويژوال بيسيک مانند TextBox و ListBox است??اده کرده اند. در ASP.NET هم شما می توانيد از ابزارهای ??راوان موجود در آن برای ساخت ??رم ها و ص??حات خود است??اده نمائيد. در ASP.NET چهار دسته عمده از ابزارها موجود است: • ابزارهای اصلی مانند TextBox، RadioButton، ListBox و Button. • ابزارهای اعتباری برای حصول اطمينان از ورود و تائيد صحت اطلاعات ورودی ??رم ها. • ابزارهای داده ای برای ارتباط با بانک اطلاعاتی و دستکاری داده. • ابزارهای پيشر??ته جهت نمايش عناصر پيچيده در واسط کاربر مانند تقويم و آگهی های تبليغاتي. با است??اده از Visual Studio.NET شما براحتی می توانيد با چيدن تصويری اين ابزارها بر روی ??رم مورد نظر، ص??حه دلخواه خود را بسازيد. در صورت تمايل حتی می توانيد در يک ويرايشگر ساده متن مانند Notepad برنامه مورد نظر را نوشته و از اين ابزارها است??اده کنيد. دريا??ت ASP.NET جهت شروع برنامه نويسی در ASP.NET تنها کا??ی است که مجموعه ASP.NET را بهمراه بدنه NET. از سايت ميکروسا??ت دريا??ت کنيد. دريا??ت .NET Framework ASP.NET با سيستم عامل های Windows 2000 (نسخه Server و Professional) و Windows XP کاملا سازگار استبه نقل از سایت آسان دانلود برای یادگیری کامل ASP: آموزش برنامه نویسی
 3. ک تحلیلگر شرکت پژوهش و مشاوره در زمینه ??ناوری اطلاعات در آمریکا سیستم عامل جدید مایکروسا??ت را که تحت عنوان ویندوز8 عرضه شده را برای کاربران رایانه های رومیزی ناکارآمد توصی?? کرد.گانار برگر تحلیلگر شرکت تحقیقاتی گارتنر تنها یک واژه برای توصی?? سیستم عامل ویندوز 8 برای کاربران ارائه داده و آن واژه ناکارآمد است.شرکت پژوهش و مشاوره در زمینه ??ناوری اطلاعات است که شعبه مرکزی آن در شهر استم??ورد در کانکتیکات واقع شده*است.وی این سیستم عامل جدید را که هنوز وارد بازار نشده است در پنج بخش مورد نقد و بررسی قرار داده است و در نتیجه این بررسی ها اعلام کرده است که این سیستم عامل برای دستگاه های لمسی کارکرد خوبی دارد.مایکروسا??ت به برگر یک دستگاه اسلیت سامسونگ به صورت امانت واگذار کرده بود و طی این بررسیها تحلیلگر گارتنر مشکلات ویندوز 8 را شناسایی کرد.این نسخه از ویندوز، وی را در رابطه با بالا آمدن سریع و ظاهر جذاب تحت تأثیر قرار دارد و حتی تحلیلگر گارتنر را به این نتیجه رساند که می تواند عادت حمل کردن لپ تاپ خود را به عنوان یک وسیله کاری کنار بگذارد، چرا که اسلیت می تواند کارکرد آی پد و لپ تاپ را به خوبی انجام دهد.براساس اظهارات کارشناسان، شرکتهای تجاری برای سازگاری خود با ویندوز 8 نیاز به زمان دارند چرا که بسیاری از این شرکتها تازه به ویندوز 7 روی کرده اند. اما مهمترین قسمت نقد برگر به مسئله لمسی بودن ویندوز 8 باز می گردد که ناکارآمدی آن برای ا??رادی که دستگاه های عادی، رومیز و غیر لمسی است??اده می کنند به شدت مورد تأکید قرار گر??ته است.وی همچنین دسترسی از راه دور به رایانه ای که سیستم عامل آن ویندوز 8 است را یک کابوس توصی?? کرد چرا که میانجی کاربری " مترو" که ویژه ویندوز 8 طراحی شده ورودی کلیدهای ویندوز را از ص??حه کلید خود نمی پذیرد.به طور کلی گ??ته می شود که این ویندوز می تواند در بازارهای تبلت مو??ق عمل کند چرا که در دستگاه های لمسی کارکرد مناسبی دارد.ویندوز 8 این سیستم*عامل هشتمین نسل از سیستم*عامل*های ویندوز است و به همین دلیل نام آن را ویندوز 8 گذاشته*اند.مایکروسا??ت قصد دارد سیستم*عامل ویندوز 8 را با پردازشگرهای 128 بیت سازگار کند، ویندوز ویستا و ویندوز 7 از پردازشگرهای 64 بیت پشتیبانی می*کنند. از قابلیت*های این سیستم عامل می*توان به ارتباط سریعتر با است??اده از یواس*بی3 و بلوتوث3، پشتیبانی از پردازنده*های ARM، رمزگذاری کامل دیسک سخت، حساسیت نسبت به نور محیط، تشخیص چهره کاربر برای ورود و خروج ، میانجی کاربری مترو، برجسته*بینی سه بعدی و پشتیبانی تلویزیون بی سیم اشاره کرد.نسخه نهایی ویندوز 8 در 26 اکتبر (5 آبان روز جمعه) منتشر خواهد شد. جدیدترین اخبار ??ن آوری اطلاعات در این سایت: آموزش برنامه نویسی
×
×
 • جدید...