رفتن به مطلب
انجمن پی سی دی
Feisal

معرفی رشته مهندسی صنایع (کارشناسی)

پست های پیشنهاد شده

مهندسی صنایع

 

مهندسی ، کاربرد روشهای تجزیه و تحلیل اصول ??یزیکی برای تبدیل مواد خام و سایر منابع به ??رمی که رضایت و احتیاجات آدمی را تامین کند، میباشد.

با پیشر??ت علم و تکنولوژی و تعامل این دو با هم، تخصصها و گرایشهای مختل?? مهندسی بوجود آمده اند. در این ارتباط مهندسی صنایع رشته نسبتاً جدید است که ضمن برخورداری از م??هوم کلی مهندسی، حوزه های کاری ??راتری را در مقایسه با سایر رشته ها مورد توجه قرار میدهد. نوشته حاضر سعی دارد مطالبی را جهت آشنایی با مهندسی صنایع در ذیل ارائه نماید. مهندسی صنایع چیست؟مهندسی صنایع عبارت از کاربرد اصول و تکنیکهایی به منظور بهبود، طراحی و نصب سیستمهایی شامل انسان، مواد، اطلاعات، انرژی و تجهیزات برای ??راهم آوردن امکان تولید کالاها و ارائه خدمات بشکل کارا و مطلوب میباشد. برای بررسی، ارزیابی و کاربرد این سیستمها، دانش و مهارتهای علومریاضی، علوم ??یزیکی و علوم اجتماعی به همراه ??نون و تکنیکهای طراحی مهندسی مورد نیاز است. ??عالیتهای مهندسی صنایع همانند پلی است که ارتباط بین اهدا?? مدیریت و عملکرد عملیاتی سازمان را ایجاد مینماید. مهندسان صنایع بیشتر درگیر ا??زایش بهره وری در مدیریت منابع انسانی، روشها و تکنولوژی هستند و حال آنکه سایر رشته های مهندسی بیشتر درگیر ماهیت ??نی ??رایندها و ??راورده ها میباشند. در واقع مهندسی صنایع تنها رشته مهندسی است که عامل انسان یکی از مول??ه های اصلی سیستمهای مورد مطالعه آن را تشکیل میدهد. در نتیجه مهندسان صنایع در تیمهای میان رشته ای برای امور برنامه ریزی، نصب و کنترل و بهبود ??عالیتهای موسسات به خدمت گر??ته میشوند. این ??عالیتها ممکن است ??عالیتهای تولید، نوآوری در محصولات، ارائه خدمات، حمل و نقل و جریان اطلاعات سازمانی را شامل شود. با توجه به مطالب ??وق، مهندسان صنایع بستر لازم برای تعامل تخصصهای مختل?? و کار گروهی را به بهترین وجه ایجاد نموده و در نتیجه امور طرح، برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر عملکرد نظامهای تولیدی خدماتی بشکل منسجم تر انجام میشود و در نهایت انسجام امور به بهبود مستمر در جهت سهولت کارها، راحتی کارکنان، کاهش هزینه ها، ارتقا کی??یت و جلب رضایت مشتریان منجر میشود. تاریخچه مهندسی صنایع اولین جرقه های پیدایش مهندسی صنایع بعنوان یک تخصص با آغاز انقلاب صنعتی در ابتدای قرن ۱۹ زده شد. انقلاب صنعتی که با ظهور اختراعات جدید خصوصاً در صنعت نساجی و اختراع ماشینبخار آغاز شد، باعث بکارگیری نیروی انسانی بیشتر و ا??ول صنایع کوچک دستی شد. با گسترش کارخانجات، نیاز به مدیریت و ت??کر مدیریتی بیش از پیش احساس شد. ا??راد بسیاری در جهت ارتقا کی??یت محصولات تلاش کردند. آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد پیشنهاد تقسیم کار را داد. وی بیان کرد که میتوان با تقسیم کار در کارخانه پیچسازی نتیجه کار را به مقدار زیادی بهبود بخشید. به موازات اختراعات و نوآوری در ??رایندها، روشهای حسابداری و هزینه یابی گسترش یا??تند. روشهای تحلیل علمی، آزمایشات و اثباتهای علمی در طراحی و ساخت ابزارآلات و ماشینها بکار گر??ته شد و در نتیجه، اثرگذاری این تحولات در ت??کر سازمانی مدیریت موجب شد مدیریت علمی به عنوان یک نگرش و روش حر??ه ای مطرح شود. اولین تلاش برای علمی شدن مدیریت از آمریکا شروع شد. در سال ۱۸۸۱ ??ردریک تیلور پدر مدیریت علمی، اندیشه های خود را توسعه داد. ??رانک گیلبرت و همسرش لیلیان در جهت مطالعه کار با بررسی حرکات توانستند ابزار جدیدی را ابداع کنند. همچنین آنان به مسائل روانشناسی و انگیزه های انسانی توجه نمودند. عملکرد پرداخت پاداش و نتایج قابل قبول آن توسط امرسان ایجاد و توسعه یا??ت. مجموعه ??عالیتهای تیلور و هم عصرانش برای ??رموله کردن اصول اساسی به عنوان روشهای علمی مدیریت متمرکز شده بود که این ??عالیتها به زودی تحت عنوان مدیریت علمی شناخته شد.

کار این ا??راد توسط انجمن مهندسین مکانیک آمریکا ارج نهاده شد و عرصه برای ??عالیت تیلور و هم??کرانش توسط این انجمن ایجاد شد. در سال ۱۹۱۲ انجمنی برای ارتقا و رشد مدیریت بنا نهاده شد که در سال ۱۹۱۵ انجمن تیلور نام گر??ت. این انجمن از سال ۱۹۳۴ با عنوان انجمن مهندسی صنایع ??عالیت خود را ادامه داد. در این دوران مدیران علمی دارای تحصیلات مهندسی بودند و بسیاری خود را مهندس صنایع قلمداد میکردند و گروهی نیز در حیطه مدیریت به عنوان مشاوران مدیریت مطرح بودند. بتدریج مواد درسی و مدرک مهندسی صنایع و برنامه های مربوطه مورد توجه قرار گر??ت و در نهایت دانشکده های مهندسی صنایع ایجاد و توسعه یا??تند. اهمیت مهندسی صنایع مرور توانمندیها و خدمات مهندسی صنایع نقش و اهمیت مهندسی صنایع را بوضوح بیان میکند. امروزه حیات اقتصادی سازمانها و موسسات تولیدی و خدمات در بازار رقابتی شدید جهانی به است??اده بهینه از منابع در دسترس وابسته است. عموماً منابع در دسترس شامل مواد، منابع انسانی، ماشینآلات (شامل تجهیزات، لوازم جانبی، امکانات مورد نیاز شامل ??ضا و انرژی و …)، منابع اطلاعاتی و منابع مالی طبقهبندی میشوند. ایجاد و نگهداری منابع یاد شده هزینه هایی را برای سازمان بهدنبال دارد. هزینه تمام شده واحد محصول هر موسسه متأثر از نحوه به کارگیری این منابع است. هر شرکت تولیدی یا خدماتی که بتواند هزینه های خود را به حداقل ممکن برساند و به بیانی دیگر توانایی است??اده بهینه از منابع را در تمام ارکان سازمانی خود ایجاد نماید یا حاشیه سود بیشتری به دست خواهد آورد و یا قادر خواهد بود که قیمتهای ??روش خود را با ح??ظ حاشیه سود قبلی، کاهش دهد. این بدان معنی است که قدرت رقابتی موسسه مذکور در بازار ا??زایش مییابد. با توجه به تحولات اقتصاد جهانی قدرت رقابتی شرط اساسی مو??قیت در کسب و کار نوین محسوب میشود. در کنار این مسائل، توجه به نوآوریها و ارتقا کی??ی محصولات و خدمات که از طریق تلاش برای یا??تن طرحهای بهبود یا??ته و همچنین تحول در ??رآیند کسب و کار نیز بقا و رشد موسسات را در پی خواهد داشت. با توجه به مراتب ??وق اگر ضرورتها و نیازمندیهای رسیدن به امور مذکور را با تکنیکهای مهندسی صنایع تطبیق دهیم مشاهده میشود که مهندسی صنایع ابزار لازم برای حصول اهدا?? سازمانی را بطور ??راگیر و سیستماتیک ??راهم میآورد و این نشانگر نقش و اهمیت بالای مهندسی صنایع بعنوان موتور محرک حرکت سازمانهای امروزی است. اصول ??کری و دیدگاه ها در مهندسی صنایع اساس مهندسی در هر گرایشی طراحی مبنی بر اندازه گیری، محاسبه و تحلیل با است??اده از علوم ریاضی و تجربی شکل میگیرد. در نتیجه حر??ه مهندسی کاملاً دید ??نی و ماشینی دارد که موجب محدودیت دیدگاه در ابعاد خاص شده و برخی موضوعات مانند یا??تن بهترین روشهای مدیریتی و ارتباطات انسانی در دیدگاه محض مهندسی نادیده گر??ته میشود. مهندسی صنایع با در برداشتن نگرش سیستماتیک و ??راگیر ارتباط تخصصهای مختل?? و نهاد مدیریت سازمان را ایجاد نموده و امور برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و نظارت بر امور اجرایی با هماهنگی بیشتری دنبال میگردد. این نگرش استمرار همان سیر ت??کر تیلور و هم عصران وی میباشد که با تلاش تک تک آنان مجموعه اصول و نگرشهای مدیریت علمی موجودیت یا??ت. مدیریت علمی همان نگرش سنتی مهندسی صنایع است. با پیشر??ت مدیریت علمی، مهندسی صنایع با ت??کری بر مبنای علوم ریاضی، ??یزیکی، اجتماعی و اقتصادی در عرصه صنعت و خدمات ظهور کرد که به معنی ایجاد یک ت??کر ??راگیر و سیستماتیک بود. نگاه مهندسی صنایع به مسائل از زوایا و دیدگاه های مختل?? همانند توجه به خروجی و محصول سیستم، توجه به مشتری ویا نگرش به بهره وری سازمان قابل طرح و پیگیری میباشد که بر مبنای اصول ??کری تقریباً یکسانی دنبال میگردد. اکنون باید دید که اصول ??کری مهندسی صنایع بر چه عواملی استوار است. در این راستا بطور خلاصه اصول ??کری مهندسی صنایع ذیلاً ارائه شده است. ;۱- خلاقیت

:??عالیت اصلی هر مهندس صنایع ارائه طرح برای بهبود سیستمهای جاری و یا ارائه طرح جدید میباشد که به همین منظور قویاً نیاز به خلاقیت و نوع آوری جهت ارائه طرحهای نو و بدیع میباشد. در واقع با توجه به گستردگی مسائل، مهندسی صنایع همانند اقیانوسی از ??نون و علوم مختل?? به عمق نیم متر با برخورداری از زمینه خلاقیت و ابتکار به مهندسین صنایع این امکان را میدهد که در جهت حر??ه کاربردی مورد نظر به تعمیق دانش خود پرداخته و ??رصتی ??راهم میشود تا ایده های جدید و خلاق در زمینه های مربوطه مطرح گردد. ;۲- ت??کر ??راگیر

:نگرش سیستماتیک و ??راگیر برجسته ترین خصوصیت مهندسی صنایع است و اطلاق مهندسی صنایع و سیستمها به این رشته بی ارتباط با این نگرش نیست. نگرش ??راگیر موجب میشود مسائل از کل به جز و تعامل اجزا با هم مورد بررسی دقیق قرار گر??ته و مدل کاملی از سیستمهای مورد نظر تهیه و مسائل مورد نظر آن به بهترین شکل طرح و بررسی میگردد. ;۳- رهبری گروه

:هر سیستمی که طرح میشود اگر بدرستی اجرا نشود منتج به نتیجه نخواهد شد بلکه حسن اجرا سیستم طراحی شده یک ضرورت مهم تلقی میشود. لذا آشنایی با کلیت سیستم مورد نظر و نقش اجزا در کارکرد صحیح آن این امکان را ??راهم میآورد که هدایت و رهبری گروه کاری مجری سیستم با انگیزه بیشتری دنبال گردد و در واقع علاوه بر طراحی سیستم مورد نظر، مهندسی صنایع سیستمهای پیاده سازی و اجرا را نیز پی ریزی نموده و نقش رهبری گروه های کاری را موثرتر دنبال مینماید. ;۴- مدیریت زمان

:انجام کار بدون توجه به ظر?? زمانی و تحویل به موقع خروجی مورد نظر سیستم، ارزش زیادی نمیتواند داشته باشد. امروزه اهمیت زمان و ??رصتهای آن با توجه به عرصه تنگاتنگ رقابت اقتصادی برای همگان واضح و بدیهی است. در این خصوص مهندسی صنایع با درک موضوع تکنیک هایی را بکار میگیرد که عامل زمان اجرای اجزای کاری را در تمامی ??رایندها مورد توجه و مدیریت قرار میدهد.

;۵- ارتباط بهره وری و بهبود مستمر

:اعتقاد به ارتقا بهره وری و بهبود مستمر یک اصل با ارزش در مهندسی صنایع است. اکت??ا به وضعیت ??علی جز در جا زدن نتیجه دیگری نخواهد داشت. لذا مهندسی صنایع با پذیرش این مطلب که سطح دانش و مهارتها یک مقوله نسبی همواره سعی در ا??زایش بهره وری و بهبود وضعیت کاری نموده و سعی میشود همواره امور اثر بخشتر و کاراتر شود. نگرش بهبود مستمر این امکان را میدهد که هر روز به ??کر ارتقا هر چند به اندازه کوچک باشیم. ;۶- ذهن کنجکاو و یادگیری

:یادگیری ??رایندی است که نمیتوان بر آن حد و مرز تعیین کرد. مهندسی صنایع به منظور مطالعه و پیگیری مسائل همواره به این نکته توجه دارد که هر مورد را ، منحصر به ??رد بررسی نماید و جهت شناخت آن ??رض بر این است که از تصورات ذهنی دوری نموده و سعی بر تعیین کش?? واقعیتهای حاکم بر اجزا و کل سیستم میباشد. لذا عدم وجود تعصب خاص به ماهیت ??نی امور موجب میشود ذهنیت کنجکاو برای کش?? حقایق نه??ته در پدیده ها تقویت شود و مهندس صنایع با ذهن دژم کمتر میتواند راه حل های ابتکاری و راهگشا برای مسائل مورد نظر ارائه نماید. زمینه های ??عالیت مهندسی صنایع با پیشر??ت و تحول سریع علوم و ??نون و پیچیدگیهای روز ا??زودن آن، بالطبع نظامهای تولیدی و خدماتی نیز گسترش یا??تهاند که در این میان اداره صحیح و مناسب این گونه واحدها مستلزم بکارگیری تکنیکهای علمی و پیشر??ته جهت پیشبینی مدلسازی، برنامهریزی، تأمین و تدارک، اجرا و نظارت و ارزیابی نتایج حاصله در راستای وظای?? مدیریتی است. همانطوری که میدانیم ??عالیت هر نظام اعم از تولیدی یا خدماتی با اتکا بر ??ناوری خاص آن امکان تداوم و استمرار دارد و صر??نظر از ماهیت ??نی و صنعتی امر، ??ناوری دارای چهار جز اصلی یعنی می باشد: ۱. تجهیزات، امکانات تولیدی و خدماتی

۲. مدیریت و سازمان

۳. نیروی انسانی

۴. دانش ??نی از آنجا که رشته های مهندسی مرسوم نظیر مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی ساختمان و … بیشتر به ابعاد ??نی صنعت (مورد ۱ و ۴) توجه دارند. در ??رایند کسب و کار رقابتی به تنهایی پاسخگوی مسائل پیچیده خدمات مهندسی و مدیریتی مدرن امروزی که بصورت سیستماتیک تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و باورهای انسانی را در چرخه حیات سیستمهای مورد توجه خود لحاظ نمی نمایند نیستند. لذا برای ر??ع چنین کمبودهایی در قرن حاضر بویژه طی چند ده ه اخیر، رشته جدیدی تحت عنوان مهندسی صنایع با بهره گیری از علوم ریاضی، ??یزیکی، اجتماعی، اقتصادی و تکنیکها و ??نون مهندسی بوجود آمده است. با توجه به مراتب ??وق شاید مناسب بود این رشته با عنوان مهندسی مدیریت معر??ی میشد، چرا که کاربردهای آن محدود به صنعت نیست و هر موسسه انت??اعی و غیر انت??اعی با جنبه صنعتی یا خدماتی میتواند از ??نون و تکنیکهای مهندسی صنایع بهره گیرد. مبحث صر?? منابع و حصول حد اکثر نتیجه از منابع مصرو??ی چیزی نیست که منحصر به صنعت یا بنگاه خاصی باشد و امروزه با توجه به کمبود ارتقاع سطح بهره وری امری ضروری و حیاتی محسوب میشود که نشانگر بستر گسترده برای ??عالیتهای مهندسی صنایع ن??تی میشود . مهندسی صنایع در حر??ه ها و مشاغلی همچون، بانک داری ، خدمات مشاوره ای، صنعت بیمه ، شرکتهای هواپیمایی، کشتیرانی، بیمارستانها، کارخانجات، کشت و صنعت، خدمات شهری، استادیومهای ورزشی و یا هر مکان دیگری که نیاز به برنامه ریزی، هدایت و مدیریت و ارتقا بهره وری میباشد کاربرد دارد. برخی از زمینه های بازار کار کارهای مشخص مهندسی صنایع در بازار کسب و کار عبارتند از :برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی سازمان

:مدیریت تولید

:مدیریت مهندسی

:مدیریت پروژه

:مهندسی لجستیک

:سیستمهای تولیدی

:مهندسی سیستمهای کی??یت

:مهندسی سیستمهای اطلاعاتی

:مهندسی مالی

:مهندسی ارزش

:مهندسی سیستمهای بهره وری

:طراحی ??رایندها و ساختارهای سازمانی نقش متمایز مهندسی صنایع در ایران کنونی:‌

عواملی وجود دارند که نقشهای جدیدی برای مهندسی صنایع در ایران امروز موجب می‌شوند .

در کشور ما حیطه ??عالیت و مسولیت بسیاری از مهندسین ??راتر از چارچوب وظای??ی است که به طور متداول در سایر کشورها برای آنان ترسیم گردیده ؛ مدیریت سطوح بالا و میانی بسیاری از کارخانجات و صنایع و همچنین بسیاری از سازمانهای بزرگ خدماتی ، بازرگانی و حتی ??رهنگی به مهندسین محول شده است ، درحالیکه در سایر نقاط دنیا این‌گونه مسولیتها عموما به مدیران حر??ه‌ای که تحصیلات ویژه مدیریت دارند واگذار می‌گردد . در آمریکا و در طی چند دهه اخیر واگذاری مدیریت رده‌بالا به مدیران مالی و حقوقی روندی صعودی داشته است . اما دلایل وجود این نقص در کشور ما چیست ؟ شاید بتوان به طور اجمال در دو بعد ذیل به این دلایل پاسخ داد :

ال?? – با توجه به وضعیت موجود ایران ، مهندسین بیشترین قابلیت را برای مدیریت کارا و موثر از خود نشان داده‌اند که خود معلول عواملی می‌باشد از قبیل آنکه دانشجویانی که رتبه‌های بهتری حاصل نموده‌اند ترجیح می‌دهند تا در رشته‌های مهندسی تحصیل نمایند ؛ لازم به ذکر است که این پدیده ، خود معلول ساختار نامناسب آموزشی کشورمان می‌باشد که در نتیجه آن به رشته‌های پراهمیتی چون مدیریت ، اقبال کمتری می‌شود .

ب- در اکثر موارد ، تکنولوژی از خارج کشور خریداری می‌شود و این موجب می‌گردد تا نقش واقعی مهندسین کمی تحت‌تاثیر قرار گیرد . به دلیل محدودیت امکانات ، نیروی مهندسین عمدتا در جهت توسعه و طراحی تکنولوژی مصر?? نگردیده است و این موضوع نیز عاملی بوده تا خلاقیت آنان درجهت حل مشکلات و تصمیم‌گیریهای استراتژیک و عملیاتی و سیاست‌گذاریهای مدیریتی به کار گر??ته شود . اگرچه مهندسین جوان این نوع مسائل را پیش‌پاا??تاده تلقی می‌نمایند و انتظار دارند تا از تخصص خود در جهت حل مسائل پیچیده زمینه کاری خود است??اده نمایند اما پس از مدتی اهمیت و همچنین پیچیدگی اینگونه تصمیم‌گیریها را درک می‌نمایند و با توجه به زمینه‌های ??کری و تجربیات کا??ی که در زمینه تحلیل مسائل ریاضی دارند ، راه‌حلهای مناسبی نیز برای این امور پیدا می‌کنند ، اگر چه روشهای تصمیم‌گیری و برخورد با این مسائل را نیاموخته‌اند .

در این رابطه جایگاه مهندسی صنایع با دیگران مت??اوت است . در حل مسائل و تصمیم‌گیریهای یک کارخانه ، مهندسین صنایع نه‌تنها آموزشهای مناسب دیده‌اند ، بلکه با م??اهیم برنامه‌ریزی و بهینه‌سازی سیستمها نیز آشنایی کامل دارند لذا روشهای برخورد با آنها را تا حد زیادی می‌دانند ، درحالیکه سایر مهندسین تنها از اطلاعات عمومی و روشهای کلی تجزیه‌و‌تحلیل است??اده می‌نمایند .

از سوی دیگر ، با تغییر حرکت اقتصادی کشور در جهت اقتصاد غیرمتمرکز آزاد ، نقش مهندسین صنایع بسیار حساستر گردید . پیش از آن ، با توجه به قیمت ارز و یارانه سنگینی که دولت در اختیار کارخانجات می‌نهاد و همچنین کمبود کالا و عدم وجود رقابت ، مساله کارایی و کی??یت نمی‌توانست مطرح باشد و لذا مهمترین عامل مو??قیت یک کارخانه بستگی به سهمیه ارزی داشت که از دولت دریا??ت می‌نمود . با تغییر شرایط اقتصادی و حذ?? یا کاهش یارانه ، مشکلات جدید صنایع جلوه‌گر شدند . بسیاری از صنایع قادر نیستند محصولات خود را به ??روش برسانند و برخی حتی از ادامه حیات خود اطمینان ندارند . تقریبا تمامی صنایع راه نجات خود را در بازسازی ماشین‌آلات و تجهیزات می‌دانند و این درحالیست که امکان چنین سرمایه‌گذاری سنگینی در همه موارد وجود ندارد و از سوی دیگر نیز ضریب بهره دستگاههای موجود پایین است . اگرچه خرید برخی ماشین‌آلات برای واحدها ضروریست اما هد?? مسلم صنایع ما بایستی ا??زایش کارایی و بالابردن بهره‌وری امکانات موجود باشد و بی‌شک محور چنین سیاستی مهندسین صنایع خواهند بود . بدین‌منظور لازم است ابتدا با طراحی و ایجاد سیستمهای اطلاعاتی مشکلات را شناسایی نمود و سپس به برنامه‌ریزی در جهت ا??زایش کارایی و ارتقای کی??یت پرداخت . ورود تکنولوژی خارجی نقطه ضع?? نیست به شرط آنکه پس از خرید درمورد روشهای تولید و کارایی آنها در داخل کشور ??عال بود و این از وظای?? خطیر مهندسی صنایع در ایران می‌باشد . گرایش های کارشناسی مهندسی صنایع رشته صنایع دردوره ی کارشناسی دارای چهارگرایش زیر است: * برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها

* تولید صنعتی

* تکنولوژی صنعتی

* ایمنی صنعتی البته گرایش‌های ذکرشده در سطح کارشناسی ت??اوت چندانی با یکد یگر ندارد، چرا که دانشجویان هر یک از گرایش‌های ??وق ازمیان ۱۴۲ واحدی که دردوره‌ی کارشناسی می‌گذارنند تنها ۱۰ تا ۱۵ واحد مت??اوت با یکدیگر دارند(گرایش ایمنی صنعتی با ۲۵ واحد اختصاصی مت??اوت، بیشترین ت??اوت راباگرایش‌های دیگر دارد). دانشجویان می توانند واحدهای مت??اوت را نیز در ۸ واحد اختیاری خویش انتخاب کرده و بگذرانند. برای مثال ??ارغ‌التحصیل گرایش تولید صنعتی می‌تواند به جای گرایش تحلیل سیستم‌ها ??عالیت کند . قبل ازبررسی چهارگرایش، لازم می دانیم دروس مشترک بین گرایش های مختل?? مهندسی صنایع یادآورشویم: ریاضی، معادلات دی??رانسیل، برنامه نویسی کامپیوتر، محاسبات عددی، ??یزیک، شیمی عمومی با آزمایشگاه، مبانی مهندسی برق با آزمایشگاه، اقتصاد مهندسی، نقشه‌کشی صنعتی، استاتیک، مقاومت مصالح، علم مواد، اقتصاد عمومی، اصول حسابداری و هزینه‌یابی، ارزیابی کار و زمان، طرح‌ریزی واحدهای صنعتی، برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودی، کنترل پروژه، کنترل کی??یت آماری، تحقیق در عملیات، روش‌های تولید، تئوری احتمالات و کاربردهای آن،آمار مهندسی، آزمایشگاه اندازه‌گیری دقیق، کارگاه ماشین ابزار(ماشین ا??زار)، کارگاه عمومی جوش، کارگاه ریخته گری گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها گرایش برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها تا حدودی جنبه نرم‌ا??زاری دارد و بیشت ربه ارائه‌ی راه‌کارهای سیستماتیک می‌پردازد. درواقع هد?? این گرایش تربیت کارشناسانی است که بتوانند با بهره‌گیری از روش‌های جدید و سیستماتیک ومدل‌های ریاضی، مسائل واحدهای صنعتی را تجزیه و تحلیل نموده و بیشترین رهنمودها را برای است??اده از منابع موجود در عملکرد اجزاء تشکیل سیستم ارائه بدهند. برای توضیح بیشتر مهندس تحلیل سیستم‌ها در واقع اطلاعات جمع‌آوری‌شده را با است??اده از نرم‌ا??زارهای مختل?? و مدل‌های ریاضی تجزیه و تحلیل نموده، موارد به‌دست آمده را تنظیم و ثبت کرده و در اختیار واحدهای مختل?? قرار می‌دهد(حتی‌الامکان اطلاعات رابه صورت نمودار نیز ارائه می‌دهد) برای مثال در یک سیستم صنعتی با جمع‌آوری اطلاعات و هماهنگ کردن ارگان‌ها و سیستم‌های مختل??(سیستم‌های کی??یت، سیستم‌های مالی، سیستم‌های تدارک، سیستم‌های حسابداری و…) و ارائه چارتی کامل از آن‌ها سعی برآن دارد تا سیستم‌ها را از نظر مدیریت زمانی(زمان‌سنجی) بهبود بخشیده، تقسیم کار را به بهترین نحو بین نیروی انسانی و ماشین‌آلات انجام داده تا بیکاری در سیستم‌ها کاهش یابد (در مورد ماشین‌آلات به بررسی و ثبت نواقص، ضع?? قطعات و علت از کارا??تادگی آن‌ها می‌پردازد) خط تولید را موازنه کرده ونقاط گلوگاهی را مشخص می‌نماید تا خروجی با حداقل هزینه، بهبود یا??ته و متعادل شود. مهندسی تحلیل سیستم‌ها نسبت به سایر گرایش‌ها به بررسی جامع‌تر و کلان‌تر پروژه‌ها و سیستم‌ها می‌پردازد. دروس تخصصی گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها زبان تخصصی،برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی،طرحریزی واحدهای صنعتی ، برنامه ریزی حمل و نقل، اصول شبیه سازی، تحلیل سیستم ها، کار برد کامپیوتردر مهندسی صنایع، پروژه پایا نی اصول مدیریت وتئوری سازمان ، سیستم های اطلاعاتی ، کنترل مدیریت وکارآموزی. گرایش تولید صنعتی گرایش تولید صنعتی ??ن به کارگیری مهارتهای تکنیکی- اقتصادی و است??اده ی موثر و نظام یا??ته از نیروی انسانی، زمان، ماشین آلات، ساختمان و مواد به منظور تولید کالا با کی??یت مطلوب است. مهندس تولید صنعتی با است??اده از علوم مختل??ی که کسب کرده قادر است با تجزیه و تحلیلی که پیرامون برنامه ریزی تولید، کنترل و مدیریت پروژه، کنترل کی??یت، بهبود کارایی تولیدو نیز طرح ریزی های گوناگونی که درواحدهای اجرایی انجام می دهد امکان موثر تر به تولید رسیدن ??راورده ها یا عرضه مطلوب تر خدمات راپدید آورد انتخاب ترکیب مناسب ازمحصولات تولیدشده توسط یک کارخانه برای به حداکثر رساندن سود کارخانه، قسمت‌های مختل?? یک کارخانه به چه ترتیبی ساخته شوند تا حداقل جابجایی مواد ومحصولات رابا حداقل ضایعات داشته باشند،تدابیرلازم برای ثبات کی??یت محصولات کارخانه ،برنامه ریزی و کنترل موجودی ها،کنترل کی??یت،راه های موثربه تولیدرسیدن ??راورده ها یاعرضه مطلوب ترخدمات ازکارهایی است که یک مهندس تولید صنعتی می تواند انجام دهد او می تواند به گونه ای یک نظام اجرایی را برنامه ریزی کند که چند هد?? مت??اوت و گاه متضاد درقالبی بهینه تحقیق پیدا نماید . مثلاً قیمت هاکاهش یا??ته،ارزش ا??زوده بالا ر??ته،حمل ونقل ها کم شده موجودی های محدودتری ذخیره شده ودرعین حال قابلیت اطمینان بالا تری نیز برای ح??ظ رقابت پذیری وجود داشته باشددرواقع هد?? این گرایش تربیت مدیران تولید واحدهای صنعتی است. دروس تخصصی گرایش تولید صنعتی زبان تخصصی،پروژه ی طراحی ایجاد صنایع، مهندسی ??اکتورهای انسانی، برنامه ریزی تولید،برنامه ریزی وکنترل تولیدوموجودی، کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع،برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات، اصول مدیریت و تئوری سازمان،پروژه،کارآموزی. گرایش تکنولوژی صنعتی گرایش تکنولوژی صنعتی با بینش و دیدی ??نی تر از گرایش قبلی به مسایل نگاه می کند. کارشناسان این رشته که از نظر ??نی نزدیک تر به مهندسین مکانیک (مخصوصا گرایش ساخت و تولید) می باشند ،آگاه به مسایل بهینه سازی ساخت وساز و ??راورده های صنعتی و نیز نگهداشت و راه اندازی ??نی واحدهای اجرایی هستند.دارای توانایی هایی از قبیل انتقال و مدیریت تکنوژی همین طور ح??ظ وحراست از آن هستند که به مد د امکانات سخت ا??زاری و نرم ا??زاری در جهت ح??ظ و نگهداشت نظام ??نی و اجرایی گام برمی دارند ، با مدیریت تکنولوژی های در دسترس ، یا مواردی که در قالب انتقال تکنولوژی بده بستان می شود سعی در ا??زودن کمیت و کی??یت ??راورده ها و نیز بهره برداری مؤثر از امکانات در دسترس دارند .با است??اده از تجهیزات کامپیوتری و مدارهای منطقی قادر هستند طی?? وسیعی از خواست های اجرایی بشر را که بدلیل محدودیت های انسانی به سهولت قابل تحقق نمی باشند را عینیت بخشند.آنها ازمرحله ی طراحی یک ایده ونمونه سازی آن گر??ته تا مرحله ی ساخت وتدارک ، امکانات تولید ، همین طورمدیریت مراحل اجرایی ، توان خدمت رسانی را دارند. ضمنا ضایعات ومنابع بروزآنها را شناسایی می کنند و می توانند تأثیرات گوناگون آنها را مورد سنجش و ارزیابی قراردهند در واقع هد?? این گرایش تربیت تکنولوژیست های کارخانه است . دروس تخصصی گرایش تکنولوژی صنعتی ماشین های ا??زار، قیدوبندها (جیک و ??یسکچر)،طراحی قالب٫ کنترل عددی،مونتاژمکانیکی، عملیات حرارتی،زبان تخصصی، پروژه، کارآموزی گرایش ایمنی صنعتی گرایش ایمنی صنعتی یکی ازگرایش های تازه تأسیس مهندسی صنایع درایران می باشد . تکنیک ایمنی صنعتی به وسیله ی مهندسین قابل اعتماد برای اولین بار دراواخرسال ۱۹۵۰میلادی جهت ارزیابی ایمنی سیستم های نظامی و تعیین مشکلات ناشی ازغیرنرمال کارکردن آنها پایه گذاری شدوبعد ازآن است??اده ازاین روش به سرعت ا??زا یش یا??ت،به طوری که در ایالات متحده ی آمریکا و ??رانسه ازآن به ترتیب برای ارزیابی ایمنی هواپیماهای کنکورد وایرباس است??اده شد و بعدها نیزاین تکنیک به ارزیابی ایمنی صنایع هسته ای توسعه یا??ت . شاید تصوراینکه ایمنی وبهداشت حر??ه ای می تواند نقش بسزایی در بهره وری بسیاری ازواحدهای صنعتی داشته باشد برای اکثرا??راد مشکل باشد. بدیهی است با وجود تمام مزایا و منا??عی که گسترش و توسعه صنعت برای نسل بشربه دنبال داشته است، سرمنشاخطرات ونارسائی های مختل?? نیزبوده است که آمارنگران کننده وبعضاوحشتناک حوادث کوچک وبزرگ که هرلحظه درگوشه ای ازاین دنیای پهناور رخ می دهد بیان کننده ی همین امراست . این گرایش تل??یقی ازمهندسی و بهداشت می باشد ومهندسین این گرایش با کاهش آسیب هاوخطرات انسانی محیط کار،ماشین آلات، مواد خام ونظم ونظا??ت کارگاهی سعی بربهره ور کردن واحدهای صنعتی یک کارخانه را دارند . برای توضیح بیشتر??رض کنیداگریک ??رد درکارخانه دچارصدمه ای شود عواقبی همچون ا??سردگی ??رد و سایر کارکنان،ازکارا??تادگی، به وجود آمدن محدودیت های اقتصادی برای ??رد، توق?? دستگاه یا قسمتی که ??رد مشغول است(حتی برای مدتی کوتاه )،ا??زایش مخارج (درمانی و تعمیری) آن واحد ودر نتیجه کاهش کی??یت و بهره وری را به دنبال دارد. ازاین رو توجه به اصول ایمنی و بهداشت حر??ه ای اهمیت ویژه ای می یابد .(چون نتیجه تمام موارد ??وق به ا??زایش بهره وری واحدهای صنعتی خواهد انجامید.) واهمیت نیاز به این گرایش درصنعت بیشتر روشن می شود. دروس تخصصی گرایش ایمنی صنعتی ایمنی در برق، اعلام و اط??اء حریق، دیگها و ظرو?? تحت ??شار ، عوامل شیمیایی محیط کار ،ح??اظت صنعتی (ایمنی صنعتی)، مهندسی احتراق، گاز رسانی،کارآموزی. تعداد واحدهای درسی

واحدهای درسی این دوره ۱۵۲ واحد و به شرح ذیل ارائه می‌گردند:

ال??) دروس عمومی ۲۳ واحد

ب) دروس پایه ۲۸ واحد

ج) دروس اصلی ۶۲ واحد

د) دروس اختصاصی ۴۰ واحد

جمع کل ۱۵۳ واحد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...