رفتن به مطلب
انجمن پی سی دی
Sumaan1997

برنامه ورزشی کماندوهای نیروی دریایی ایالات متحده

پست های پیشنهاد شده

کماندوهای نیروی دریایی ایالات متحده، که برای اجرای انواع عملیات نظامی در دریا، هوا و زمین تربیت می شوند، روشی تمرینی مت??اوتی دارند، و بجای تناسب اندام و مصر?? انواع هورمونها، بر قدرت و استقامت تمرکز دارند.

[TABLE=width: 90%, align: center]

[TR]

[TD]

چه کسانی باید برای انجام وظای??شان در اوج آمادگی بدنی باشند؟ چه کسانی باید برای اجرای ماموریتهایشان، تمام عضلاتشان را بکار گیرند؟

صحبت از بدنسازان حر??ه ای نیست؛ منظور من، نخبه ترین نیروهای جنگنده ایالات متحده، یعنی کماندوهای نیروی دریایی است. این مردان شجاع، نه نگران ظاهر بدنشان در مقابل داوران بدنسازی، بلکه دلواپس نظر مقامات ما??وقشان هستند.

دلیل مو??قیت ??وق العاده این ا??راد، زندگی با اندیشه بهره گیری از حداکثر توانایی در هر عملیاتی است. اما این مردان، چگونه در چنان زمان کوتاهی، که تمرین اولیه نامیده می شود، به آمادگی می رسند؟

سالها طول می کشد تا تمرینات بدنسازی نتیجه دهند، و پس از نمایان شدن نتایج هم برخی بدنسازان هنوز احساس رضایت نمی کنند. کماندوهای نیروی دریایی ایالات متحده، که برای اجرای انواع عملیات نظامی در دریا، هوا و زمین تربیت می شوند، روشی تمرینی مت??اوتی دارند، و بجای تناسب اندام و مصر?? انواع هورمونها، بر قدرت و استقامت تمرکز دارند. در این مقاله، یکی از برنامه های تمرینات ورزشی آنها را شرح داده ام.

این برنامه، 9 ه??ته طول می کشد. در این مدت، استقامت بدنیتان به اوجی غیر قابل تصور می رسد. با اینحال، همچون سایر آموزشهای دوره کماندویی نیروی دریایی، این برنامه، بدن را خرد می کند، و ??قط آنهایی که روحیه ای قوی دارند، تا پایان کار دوام می آورند و در نهایت مردانی قوی می شوند.

9 ه??ته اول:

ه??ته 1

 

 • دویدن: 2 مایل (3200 متر)، با ریتم 8:30 (هر مایل 8 دقیقه و 30 ثانیه)، شنبه/دوشنبه/چهارشنبه
 • شنا: 4 ست 15 تکراری، شنبه/دوشنبه/چهارشنبه
 • دراز نشست: 4 ست 20 تکراری، شنبه/دوشنبه/چهارشنبه
 • بار??یکس: 3 ست 3 تکراری، شنبه/دوشنبه/چهارشنبه
 • شنا: 15 دقیقه بدون استراحت، 4 تا 5 روز در ه??ته

ه??ته 2

 

 • دویدن: 2 مایل، با ریتم 8:30، شنبه/دوشنبه/چهارشنبه
 • شنا: 5 ست 20 تکراری، شنبه/دوشنبه/چهارشنبه
 • دراز نشست: 5 ست 20 تکراری، شنبه/دوشنبه/چهارشنبه
 • بار??یکس: 3 ست 3 تکراری، شنبه/دوشنبه/چهارشنبه
 • شنا: 15 دقیقه بدون استراحت، 4 تا 5 روز در ه??ته

 

ه??ته 3

 

 • دویدن: ندارد
 • شنا: 5 ست 25 تکراری، شنبه/دوشنبه/چهارشنبه
 • دراز نشست: 5 ست 25 تکراری، شنبه/دوشنبه/چهارشنبه
 • بار??یکس: 3 ست 4 تکراری، شنبه/دوشنبه/چهارشنبه
 • شنا:20 دقیقه بدون استراحت، 4 تا 5 روز در ه??ته

 

ه??ته 4

 

 

 • دویدن: 3 مایل، با ریتم 8:30، شنبه/دوشنبه/چهارشنبه
 • شنا: 5 ست 25 تکراری، شنبه/دوشنبه/چهارشنبه
 • دراز نشست: 5 ست 25 تکراری، شنبه/دوشنبه/چهارشنبه
 • بار??یکس: 3 ست 4 تکراری، شنبه/دوشنبه/چهارشنبه
 • شنا: 20 دقیقه بدون استراحت، 4 تا 5 روز در ه??ته

 

ه??ته های 5 و 6

 

 

 • دویدن: 2، 3، 4، و 2 مایل، شنبه/یکشنبه/دوشنبه/چهارشنبه
 • شنا: 6 ست 25 تکراری، شنبه/دوشنبه/چهارشنبه
 • دراز نشست: 6 ست 25 تکراری، شنبه/دوشنبه/چهارشنبه
 • بار??یکس: 2 ست 8 تکراری، شنبه/دوشنبه/چهارشنبه
 • شنا: 25 دقیقه بدون استراحت، 4 تا 5 روز در ه??ته

 

ه??ته های 7 و 8

 

 

 • دویدن: 4، 4، 5، و 3 مایل، شنبه/یکشنبه/دوشنبه/چهارشنبه
 • شنا: 6 ست 30 تکراری، شنبه/دوشنبه/چهارشنبه
 • دراز نشست: 6 ست 30 تکراری، شنبه/دوشنبه/چهارشنبه
 • بار??یکس: 2 ست 10 تکراری، شنبه/دوشنبه/چهارشنبه
 • شنا: 30 دقیقه بدون استراحت، 4 تا 5 روز در ه??ته

 

ه??ته 9

 

 

 • دویدن: 4، 4، 5، و 3 مایل، شنبه/یکشنبه/دوشنبه/چهارشنبه
 • شنا: 6 ست 30 تکراری، شنبه/دوشنبه/چهارشنبه
 • دراز نشست: 6 ست 30 تکراری، شنبه/دوشنبه/چهارشنبه
 • بار??یکس: 3 ست 10 تکراری، شنبه/دوشنبه/چهارشنبه
 • شنا: 35 دقیقه بدون استراحت، 4 تا 5 روز در ه??ته

 

9 ه??ته دوم:

ه??ته های 1 و 2

 

 

 • دویدن: 3، 5، 4، 5، و 2 مایل، شنبه/یکشنبه/دوشنبه/چهارشنبه/پنجشنبه
 • شنا: 6 ست 30 تکراری، شنبه/دوشنبه/چهارشنبه
 • دراز نشست: 6 ست 35 تکراری، شنبه/دوشنبه/چهارشنبه
 • شنا: 3 ست 10 تکراری، شنبه/دوشنبه/چهارشنبه
 • پارالل، 3 ست 20 تکراری، شنبه/دوشنبه/چهارشنبه
 • شنا: 35 دقیقه بدون استراحت، 4 تا 5 روز در ه??ته

 

ه??ته های 3 و 4

 

 

 • دویدن: 4، 5، 6، 4، و 3 مایل، شنبه/یکشنبه/دوشنبه/چهارشنبه/پنجشنبه
 • شنا: 10 ست 20 تکراری، شنبه/دوشنبه/چهارشنبه
 • دراز نشست: 10 ست 25 تکراری، شنبه/دوشنبه/چهارشنبه
 • بار??یکس: 4 ست 10 تکراری، شنبه/دوشنبه/چهارشنبه
 • پارالل: 10 ست 15 تکراری، شنبه/دوشنبه/چهارشنبه
 • شنا: 45 دقیقه بدون استراحت، 4 تا 5 روز در ه??ته

 

ه??ته 5

 

 

 • دویدن: 5، 5، 6، 4، و 4 مایل، شنبه/یکشنبه/دوشنبه/چهارشنبه/پنجشنبه
 • شنا: 15 ست 20 تکراری، شنبه/دوشنبه/چهارشنبه
 • دراز نشست: 15 ست 25 تکراری، شنبه/دوشنبه/چهارشنبه
 • بار??یکس: 4 ست 12 تکراری، شنبه/دوشنبه/چهارشنبه
 • پارالل: 15 ست 15 تکراری، شنبه/دوشنبه/چهارشنبه
 • شنا: 60 دقیقه بدون استراحت، 4 تا 5 روز در ه??ته

 

از ه??ته 6 به بعد

 

 

 • دویدن: 5، 6، 6، 6، و 4 مایل، شنبه/یکشنبه/دوشنبه/چهارشنبه/پنجشنبه
 • شنا: 20 ست 20 تکراری، شنبه/دوشنبه/چهارشنبه
 • دراز نشست: 20 ست 25 تکراری، شنبه/دوشنبه/چهارشنبه
 • بار??یکس: 5 ست 12 تکراری، شنبه/دوشنبه/چهارشنبه
 • پارالل: 20 ست 15 تکراری، شنبه/دوشنبه/چهارشنبه
 • شنا: 75 دقیقه بدون استراحت، 4 تا 5 روز در ه??ته

 

خاتمه

همانطور که ملاحظه ??رمودید، این برنامه استقامت و قدرت بدنی را ا??زایش می دهد. روزهای استراحت آن هم، هر چند کم، اما بطور مرتب بین جلسات تمرین قرار دارند. از اینرو، مواد غذایی کا??ی و آب مورد نیاز بدن باید بخوبی تامین شود.

شکی نیست، که این برنامه نتیجه می دهد – همانطور که روی هزاران کماندوی نیروی دریایی ایالات متحده نتیجه داده است – با اینحال، مو??قیت در آن نیازمند پشتکار و اراده است. این تمرینات، ساده هستند و نیازی به هیچگونه وسیله یا دستگاه پیچیده ای ندارند.

کسی چه می داند، شاید بعد از آنکه چربیهایتان را سوزاندید و عضلاتتان حجیم شدند، بخواهید به جمع کماندوهای نیروی دریایی بپیوندید!

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
 • جدید...