Jump to content
انجمن پی سی دی

ساختمان اسکلت فلزی نسبت به سازه بتنی چه مزایایی دارد؟


aliseo

Recommended Posts

[h=2]طراحی و ساخت سوله[/h]

در طراحی سوله نکته ای که اهمیت دارد، میزان بارهای وارد شده بر ساختمان اسکلت ??لزی شامل بار باد و بر??، بارهای ناشی از زلزله و دیگر بارها می باشد که وابسته به محیط اجرای پروژه به طریق خاصی محاسبه می شود. هم چنین برای یک ساختمان سوله اینکه ستون ها و ??ونداسیون طراحی شده کجا قرار گیرند، مهم است. تعداد دهانه ها و قاب ها و همچنین زمین احداث پروژه، باید بررسی شود.

 

بعد از مشخص شدن ??ونداسیون، طراحی سازه، تعیین مقاطع ستون ها و جزئیات دیگر سوله، باید با توجه به نقشه های اولیه طراحی نقشه های ساخت شروع شود. در نقشه های شاپ جزئیات ساخت یعنی از نوع پرو??یل مقطع، جزئیات برش و جزئیات قطعات نصب ذکر می شود. مهمترین قسمت های تولید نقشه های برش، سوراخکاری، مونتاژ و قطعه زنی هستند.

 

سوله باعث ایجاد استحکام می شود و این استحکام بسته به نوع طراحی شما مت??اوت است. سوله برای سازه هایی که ابعاد بزرگی دارند، می تواند بسیار موثر باشد. ساخت سوله باید به گونه ای باشد که بارهای مختل?? را بتواند بر روی خود تحمل کند. البته میزان بار بستگی به زمینی که پروژه احداث می شود و هم چنین نوع سوله سازی مت??اوت است و ضریب استحکام مختل??ی دارد. در سوله سازی از مصالح مختل??ی است??اده می شود که می توانند ایمنی مورد توجه شما را تامین کنند. این ها مزیت هایی است که یک سوله می تواند داشته باشد اما این سوال مطرح می شود که بین ??ولاد و بتن چه ت??اوتی وجود دارد؟ چه دلایلی باعث می شود که ا??راد ساختمان اسکلت ??لزی را به سازه های بتنی ترجیح دهند؟ در ادامه برخی از این ت??اوت ها را بیان می کنیم. [h=3]ت??اوت قیمت اسکلت ??لزی و بتنی[/h]

اسکلت بتنی ترکيبی از بتن و ??ولاد است که از لحاظ مقايسه مقدار ??ولاد در بتن تقريبا 35% از کل وزن آهن مصر?? شده در يک سازه اسکلت ??لزی کمتر است. اگر در هزينه تمام شده اسکلت بتنی مجموع هزينه بتن و ميلگرد به کار ر??ته شده در يک متر مربع از سازه بتنی را محاسبه کنيم متوجه می شویم هزينه تمام شده در ساخت اسکلت بتنی از سازه تمام ??لزی حتی ممکن است بیشتر باشد! بنابراین قیمت سوله نیز می تواند در مقایسه با این سازه ها کمتر شود.

 

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

تیرآهن و میلگرد از پرکاربردترین انواع آهن آلات هستند که در ساختمان بیشترین است??اده را دارند. بر اساس نسبت بال‌ها و عرض آن‌ها به دسته‌های مختل??ی تقسیم می‌شوند. تیرآهن مهمترین نوع پرو??یل‌های ساختمانی است که به سه صورت معمولی IPE (استاندارد اروپا و ایران)، INP (استاندارد چین و روسیه) و IPB (بال پهن) وجود دارد. تیرآهن معمولی به ارت??اع ۸۰ تا ۶۰۰ میلیمتر عرضه می‌شود و مورد است??اده آن در ستون‌ها، خرپاها، نعل درگاه‌ها، بیم‌ها در پوشش سق??‌ها و پل‌های لانه زنبوری می‌باشد.

تیرآهن اساسی ترین پرو??یل ساختمانی است که بعضا در پروژه های صنعتی نیز کاربرد دارد.

تیرآهن به سه صورت یا??ت می شود:

۱. تیرآهن IPE (استاندارد اروپا و ایران)

۲. تیرآهن INP (استاندارد چین و روسیه)

۳. تیرآهن IPB (بال پهن)

تیرآهن IPE و INP به ارت??اع ۸۰-۶۰۰ میلیمتر و تیرآهن IPB به ارت??اع ۱۰۰-۱۰۰۰ میلیمتر تولید می شود. کاربرد تیرآهن در ساختمان به صورت ستون، خرپا، نعل درگاه، تیر در پوشش سق?? ها و پل های لانه زنبوری است??اده می شود.

 

تیرآهن IPE

این تیرآهن معمولی و استاندارد I شکل در ایران وجود دارد. این تیرآهن طبق استاندارد اروپا تولید می شود و ضخامت بال آن ثابت است.

تیرآهن INP

تیرآهن I شکل که ضخامت بال آنها با ??اصله گر??تن از جان تیرآهن کاهش می یابد که این استاندارد کارخانجات روسیه و چین می باشد.

تیرآهن IPB

تیرآهن H یا تیر آهن های عریض که در آنها طول بال ها نسبت به تیرآهن های IPE ا??زایش یا??ته است.

از جمله مزایای است??اده از تیرآهن:

۱. امکان توسعه سازه بعد از اتمام وجود دارد.

۲. امکان اتصال چند قطعه به یکدیگر وجود دارد.

۳. قطعاتی در کارخانه به صورت پیش ساخته هستند.

۴. اجرا و نصب آنها سرعت بالایی دارد

۵. ??ضای کمتری نسبت به بتند اشغال می کند

۶. و در ارت??اع زیاد کاربرد دارد.

یکی از دلایل پیشر??ت سریع کشورهای نو ظهوراز نظر کارشناسان است??اده از سازه های ??ولادی پیش ساخته درساخت و سازهای سریع همراه با کی??یت زیر ساخت های تجاری،درمانی،صنعتی و مسکونی این کشورها می باشد.

معایب است??اده از تیرآهن :

۱. ضع?? در دمای زیاد:

مقاومت ساختمان ??لزی با ا??زایش دما کاهش یا??ته اگر دمای اسکلت ??لزی از ۵۰۰ به ۶۰۰ درجه سانتی گراد برسد تعادل ساختمان به خطر می ا??تد.

۲. خوردگی و ??ساد ??لز در مقابل عوامل خارجی:

قطعات مصر??ی در ساختمان ??لزی در مقابل عوامل جوی خورده شده و از ابعاد آن کاسته می شود و مخارج نگهداری و محا??ظت آن زیاد است.

۳. تمایل قطعات ??شاری به کمانش:

با توجه به اینکه قطعات ??لزی زیاد و ابعاد مصر??ی معمولا کوچک است تمایل به کمانش در این قطعات یک نقطه ضع?? به شمار می آید.

۴. جوش نامناسب:

در ساختمان های ??لزی اتصال قطعات به همدیگر با جوش – پرچ – پیچ صورت می گیرد است??اده از پیچ و مهره و تهیه و یاخت قطعات در کارخانجات اقتصادی ترین و ??نی تری کار می باشد.که در کشور ما برای ساختمان های متداول چنین امکانی وجود ندارد اتصال با جوش به علت عدم مهارت کا??ی جوش کاران است??اده از ماشین الات قدیمی عدم کنترل توسط مهندس ناظر گران بودن هزینه آزمایش جوش.... بزرگترین ضع?? می باشد.

تیرآهن های لانه زنبوری :

دلیل نامگذاری تیرهای لانه زنبوری، شکل گیری این تیرها پس از عملیات بریدن، دوباره جوش دادن و تکمیل پرو??یل است. این گونه تیرها در طول خود دارای ح??ره‌های توخالی در جان هستند که به لانه زنبور شبیه است. به همین‌ سبب به این گونه تیرها لانه زنبوری می‌گویند. هد?? از ساخت تیرهای لانه زنبوری‌ این است که تیر بتواند ممان خمشی بیشتری را با خیز نسبتاً کم‌، همچنین وزن کمتر در مقایسه با تیر نورد شده مشابه‌، تحمل کند.

 

محاسن‌ تیرآهن لانه زنبوری :

۱. با تبدیل تیر آهن معمولی به تیر آهن لانه زنبوری‌، در نتیجه تیری با ارت??اع بیشتر‌، قوی‌تیر و هم وزن تیر اصلی حاصل می‌شود.

۲. با کم شدن وزن مصالح و سبک بودن تیر از نظر اقتصادی مقرون به صر??ه‌تر خواهد بود.

۳. از ??ضاهای ایجاد شده (ح??ره‌ها) در جان تیر می‌توان لوله‌های تاسیساتی و برق را عبور داد.

۴. در ساختن تیر لانه زنبوری، منجر به ا??زایش ارت??اع تیر می‌شود. باید استاندارد کاملاً رعایت شود. در غیر این صورت خطر خراب شدن تیر زیر بار وارده شده حتمی است.

۵. بیشترین مزیت تیرهای لانه زنبوری که در حقیقت مقطعی غیر ??شرده است، در مقایسه با سایر مقاطع استاندارد (??شرده)، ایجاد ممان اینرسی نسبتاً خوب آن حول محور قوی تیر (X) است که به سبب ایجاد ??اصله بال‌ها از محور خنثی و ا??زایش ارت??اع تیر است. بنابراین مقاومت خمشی تیر ‌‌ا??زایش یا??ته‌، همچنین سختی آن نیز بیشتر می‌شود.

۶. حتی این کاهش وزن در تیرها، باعث کاهش وزن مرده ساختمان خواهد شد. در نتیجه آن‌، بار کمتری به عناصر اصلی سازه، خصوصاً ستون‌ها وارد خواهد شد.

۷. از سوی دیگر بهینه‌ترین وضعیت در طراحی سازه‌ها، اقتصادی بودن آن است که در تیرهای لانه زنبوری به دلیل آن که مقطع هر تیر به صورت زاویه دار (زیگ زاگ)، توسط دستگاه برش بریده می‌شود، با جابجایی دو قسمت آن، نسبت به هم، تیر به صورت لانه زنبوری در خواهد آمد.

۸. صر??ه جویی نسبی در مصر?? ??ولاد صورت خواهد گر??ت. از لحاظ تاسیسات ساختمان نیز‌، این گونه تیرها مورد استقبال قرار می‌گیرند. زیرا که می‌توان از ??ضاهای خالی در جان تیر برای عبور لوله‌های تاسیسات ‌یا کابل‌های برق است??اده نمود. این موضوع یکی از نقاط قوت منحصر به ??رد این گونه تیرها است.

۹. تیرهای لانه زنبوری به میزان چشمگیری از ارت??اع سق?? می‌کاهند.

معایب تیر لانه زنبوری :

از جمله معایب تیر لانه زنبوری وجود ح??ره های آن است که نمیتواند تنش های برشی را در محل تکیه گاه های پل به ستون یا اتصال تیر آهن تودلی به پل لانه زنبوری تحمل کند. بنابراین برای ر??ع این عیب اقدام به پر کردن بعضی از این ح??ره ها با ورق ??لزی و جوش میکنند تا اتصال ??رعی پل به ستون یا تیر ??رعی به پل به درستی انجام شود. تیر لانه زنبوری در ساختمان اسکلت ??لزی میتواند به صورت پل ??قط در یک دهانه یا به صورت پل ممتد به کار رود.

روش ساخت لانه زنبوری :

روش تهیه تیر های لانه زنبوری از این قرار است که ابتدا در روی جان تیر آهن نورد شده با است??اده از الگو که به صورت ۵شش ضلعی از ورق آهن س??ید یک میلیمتری (شابلن) با توجه به استاندارد ساخته شده خط می گردد سپس تیر آهن را روی یک شاسی ا??قی با زدن تک خال جوش در نقاط مختل?? برای جلوگیری از تاب برداشتن قرار میدهند. آنگاه با است??اده از دستگاه برش (برنول) در امتداد خط منکسر اقدام به برش میکنند تا پرو??یل به دو قسمت بالا و پائین تقسیم شود. حال اگر قسمت بالا را به اندازه یک دندانه جابجا کنیم و دندانه های قسمت بالا و پائین را به دقت مقابل هم قرار دهیم و از دو طر?? کارگر ماهر آن را جوشکاری کنند با است??اده از جوش قوسی نیمه اتوماتیک برای اتصال دو نیمه بریده شده، یک جوش خوب بی عیب سریع و مقرون به صر??ه بدست خواهد آمد.

تیر ساخته شده در محل تکیه گاه ها با توجه به ح??ره های خالی آن در مقابل تنش های برشی ضعی?? میشود. برای جبران این نقیصه با توجه به منحنی نیروی برشی نیز به پر کردن ح??ره ها با ورق های تقویتی اقدام میکنید.

منبع : سازه ا??زار www.sazeafzar.com

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

تصمیم گیری بین اسکلت ??ولادی و اسکلت بتنی، تابعی است از مجموع عوامل اقلیمی، ??نی، اقتصادی، اجرائی و غیره و بر این اساس می توان گ??ت که هیچکدام برتری مطلق بر دیگری ندارد و این بستگی به شرایط دارد.

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

سلام دوستان من یه سایت جدیدی رو به کسانی که در حوزه ساختمان کار میکنند ومعر??ی میکنم بنام سایت نیاز به خرید در این سایت تمام کسانی که در حوزه ساختمانی ??عالیت دارند اعم از کسانی که تامین کنندگان کالا هستند مانند ??روشندگان اهن اجر شیرالات اسانسور....و خدماتی نظیر لوله کشی تاسیساتی ......میتوانند بیواسطه و رایگان با سازندگان ساختمان ارتباط بگیرند و سازندگان نیز میتوانند به کالا و خدمات مورد نیازشان بیواسطه رایگان ارتباط بگیرندhttp://www.niazbekharid.com

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...